تماس

  • دفتر: بابلسر – خیابان عبدالله موحد – مجتمع طیری – طبقه اول
  • تلفن: 32396004
  • Email: office.iran-ict@gmail.com   –    rd.derakhshan@gmail.com
  • Telegram: DerakhshanReza