طراحی سیستم و برنامه نویسی

  • مشاوره در استراتژی آی تی سازمانی
  • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم و فرآیندهای سازمانی
  • برنامه ریزی توسعه و تحول سازمانی
  • طراحی سیستم های آموزشی مدارس، و راهکارهای آموزشی
  • طراحی و تولید برنامه های کاربردی
  • مدیریت محتوا
  • مدل سازی، و طراحی لوگو